Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende inschrijfformulier door ZefanjaCoaching retour is ontvangen. Overeenkomsten worden voor een bepaalde tijd aangegaan, zoals in de overeenkomst vermeld.

Prijs en prijswijziging

ZefanjaCoaching hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van ZefanjaCoaching wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld. Wijzigingen in het BTW-tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend. Betaling vindt plaats door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door ZefanjaCoaching aangegeven bankrekeningnummer. Annulering door de klant bij onverhoopt annulering zullen tot vier weken voor aanvang van de overeenkomst 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht en tot twee weken voor aanvang van de overeenkomst 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht, bestaande uit 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Indien u annuleert binnen twee weken voor aanvang van de overeenkomst bent u de kosten van de overeenkomst volledig verschuldigd. Het is wel mogelijk een vervangende deelnemer aan te melden.

Annulering door ZefanjaCoaching

Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door ZefanjaCoaching aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit. Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft ZefanjaCoaching het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn. ZefanjaCoaching heeft het recht om – zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn – een overeenkomst te annuleren ingeval van ziekte of overmacht.

Aansprakelijkheid gebruiker

ZefanjaCoaching is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door ZefanjaCoaching aangeboden producten.

ZefanjaCoaching is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van ZefanjaCoaching.

ZefanjaCoaching is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens ZefanjaCoaching, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van ZefanjaCoaching dient te worden betracht.

ZefanjaCoaching is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, danwel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens ZefanjaCoaching.

ZefanjaCoaching is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.

De aansprakelijkheid van ZefanjaCoaching voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor ZefanjaCoaching zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend.

Aansprakelijkheid klant en verzekering

De klant is ten opzichte van ZefanjaCoaching aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van zichzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren. De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van ZefanjaCoaching verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Evenals dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van ZefanjaCoaching verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden.

Accommodatie

ZefanjaCoaching zorgt ervoor om tijdens de duur van de overeenkomst aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is. ZefanjaCoaching zorgt ervoor de daarbij behorende diensten te verlenen danwel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen

Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met ZefanjaCoaching en op de plaats die ZefanjaCoaching daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van ZefanjaCoaching. Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van ZefanjaCoaching verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen evenals voor passende beveiligingsmaatregelen, zoals een disselslot en dergelijke.

Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij ZefanjaCoaching binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren. Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest.